รายงานระบบลงทะเบียน

1. ร้อยละการส่งมอบโครงการ

  • %
  • โครงการ
  • โครงการ

2. ความก้าวหน้าการลงทะเบียน

3. สัดส่วนโครงการที่ถ่ายโอนแยกตามหน่วยงาน

4. สัดส่วนโครงการถ่ายโอน

  • 30 โครงการ
  • 120 โครงการ
  • 3,000 โครงการ
  • 4,000 โครงการ

6. ประเมินผลโครงการ

1. การใช้ประโยชน์จากโครงการ

2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

3. ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ

4. ความคิดเห็นที่มีผลกระทบในเบื้องต้น