รายงานความก้าวหน้าโครงการ

1. สัดส่วนงบประมาณ

2. ความพร้อมโครงการ

3. ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ร้อยละการเบิกจ่ายตามสัญญา

ช้ากว่าแผน
ปกติ
เร็วกว่าแผน

พิกัดโครงการ

คำอธิบาย

ประเภทกิจกรรมโครงการ :
  • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ :
  • รักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ :
สถานะความก้าวหน้าโครงการ :
ปกติ
เร็วกว่าแผน
ช้ากว่าแผน

5. ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

6. ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามสทภ .

7. ความก้าวหน้าการลงทะเบียนโครงการ

8. ความก้าวหน้าโครงการ ตามสทภ.

แสดงรายชื่อโครงการ

สถานะโครงการ : แล้วเสร็จ เร็ว ปกติ ล่าช้า ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ จังหวัด จำนวนโครงการ วงเงินงบประมาณ วงเงินสัญญา % เบิกจ่าย % ผลงาน สถานะโครงการ
ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนโครงการทั้งหมด : 0 โครงการ

สถานะโครงการ : แล้วเสร็จ เร็ว ปกติ ล่าช้า ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ ชื่อโครงการ จังหวัด อำเภอ งบประมาณ วงเงินสัญญา % เบิกจ่าย % ผลงาน จำนวนภาพ(รูป) สถานะโครงการ
ยังไม่มีข้อมูล