รายงานวางแผนโครงการ

1. โครงการและงบประมาณแยกตามหน่วยงาน

พื้นที่อุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ภัยแล้ง พื้นที่อุทกภัย

3. สัดส่วนการนำเสนอโครงการและการอนุมัติ

4. สัดส่วนการกระจายของงบประมาณ

5. แผนที่โครงการ

ประเภทการให้ความช่วยเหลือ

  • อุทกภัย
  • ภัยแล้ง
  • อุทกภัยและภัยแล้ง