รายงานระบบลงทะเบียน : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ ภาคภาค
โครงการทั้งหมด
(จำนวน)
โครงการที่ส่งมอบแล้ว
(จำนวน)
ลงทะเบียนแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการลงทะเบียนแจ้งผู้ว่า
(จำนวน)
แจ้งหน่วยงาน
อปท.(จำนวน)
โครงการที่ต้องถ่ายโอน
(จำนวน)
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
 รวม109 โครงการ4 โครงการ0 โครงการ0 %3 โครงการ4.29 %0 โครงการ0 โครงการ0 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 50 0 0 0 0 0 000
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 4 2 0 0 2 50 000
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 0 0 0 0 0 0 000
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 6 0 0 0 0 0 000
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 10 1 0 0 1 10 000
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 0 0 0 0 0 0 000
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 7 0 0 0 0 0 000
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 0 0 0 0 0 0 000
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 24 1 0 0 0 0 000
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 0 0 0 0 0 0 000
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 8 0 0 0 0 0 000
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 0 0 0 0 0 0 000