รายงานระบบลงทะเบียน : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ ภาคภาค
โครงการทั้งหมด
(จำนวน)
โครงการที่ส่งมอบแล้ว
(จำนวน)
ลงทะเบียนแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการลงทะเบียนแจ้งผู้ว่า
(จำนวน)
แจ้งหน่วยงาน
อปท.(จำนวน)
โครงการที่ต้องถ่ายโอน
(จำนวน)
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
 รวม297 โครงการ133 โครงการ68 โครงการ12.93 %150 โครงการ44 %68 โครงการ14 โครงการ2 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 8 0 2 25 2 25 200
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 53 13 52 98 52 98 5200
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 38 3 0 0 3 7 000
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 28 22 0 0 22 78 000
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 42 31 2 4 31 73 222
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 22 16 0 0 15 68 000
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 36 33 0 0 0 0 000
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 9 6 0 0 6 66 000
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 22 4 12 54 15 68 12120
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 9 4 0 0 3 33 000
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 4 0 0 0 0 0 000
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1 1 0 0 1 100 000
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 25 0 0 0 0 0 000