รายงานระบบลงทะเบียน : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ ภาคภาค
โครงการทั้งหมด
(จำนวน)
โครงการที่ส่งมอบแล้ว
(จำนวน)
ลงทะเบียนแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการลงทะเบียนแจ้งผู้ว่า
(จำนวน)
แจ้งหน่วยงาน
อปท.(จำนวน)
โครงการที่ต้องถ่ายโอน
(จำนวน)
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
 รวม694 โครงการ275 โครงการ171 โครงการ15.86 %402 โครงการ43.57 %171 โครงการ86 โครงการ26 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 59 4 21 35 23 38 2100
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 68 27 43 63 66 97 4300
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 67 9 10 14 19 28 1041
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 111 76 20 18 70 63 20190
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 98 23 56 57 75 76 565623
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 58 24 1 1 24 41 100
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 53 35 11 20 44 83 1100
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 31 24 0 0 24 77 000
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 70 28 7 10 31 44 750
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 33 7 0 0 7 21 000
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1 0 0 0 0 0 000
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 45 18 2 4 19 42 222