รายงานระบบลงทะเบียน : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ ภาคภาค
โครงการทั้งหมด
(จำนวน)
โครงการที่ส่งมอบแล้ว
(จำนวน)
ลงทะเบียนแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการลงทะเบียนแจ้งผู้ว่า
(จำนวน)
แจ้งหน่วยงาน
อปท.(จำนวน)
โครงการที่ต้องถ่ายโอน
(จำนวน)
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
 รวม694 โครงการ267 โครงการ152 โครงการ14.14 %380 โครงการ41.57 %152 โครงการ73 โครงการ18 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 59 4 21 35 23 38 2100
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 68 25 43 63 64 94 4300
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 67 19 0 0 19 28 000
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 111 71 20 18 67 60 20190
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 98 24 49 50 70 71 494916
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 58 24 1 1 24 41 100
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 53 35 11 20 44 83 1100
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 31 24 0 0 24 77 000
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 70 16 5 7 19 27 530
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 33 7 0 0 7 21 000
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1 0 0 0 0 0 000
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0 0 0 000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 45 18 2 4 19 42 222