รายงานความก้าวหน้าโครงการ : โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน
ลำดับ สทภ.ชื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคโครงการทั้งหมด(ปีเดียว)โครงการทั้งหมด(ผูกพัน)โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ปีเดียวโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ผูกพัน
 รวม 295 โครงการ 2 โครงการ 150 โครงการ 0 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 8020
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 530520
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 38030
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 280220
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 420310
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 220150
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 36000
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 9060
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 220150
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 9030
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 2200
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1010
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 25000