รายงานความก้าวหน้าโครงการ : โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน
ลำดับ สทภ.ชื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคโครงการทั้งหมด(ปีเดียว)โครงการทั้งหมด(ผูกพัน)โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ปีเดียวโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ผูกพัน
 รวม 0 โครงการ 0 โครงการ 0 โครงการ 0 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 0000
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 0000
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 0000
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 0000
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 0000
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 0000
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 0000
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 0000
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 0000
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 0000
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 0000
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 0000
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 0000