รายงานความก้าวหน้าโครงการ : โครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 

โครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน
ลำดับ สทภ.ชื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคโครงการทั้งหมด(ปีเดียว)โครงการทั้งหมด(ผูกพัน)โครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ปีเดียวโครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผูกพัน
 รวม 295 โครงการ 2 โครงการ 145 โครงการ 2 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 8060
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 53010
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 380350
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 28060
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 420110
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 22070
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 360360
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 9030
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 22070
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 9060
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 2222
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1000
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 250250