รายงานความก้าวหน้าโครงการ : โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ แบ่งตามหน่วยงาน ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน
ลำดับ สทภ.ชื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคโครงการทั้งหมด(ปีเดียว)โครงการทั้งหมด(ผูกพัน)โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ปีเดียวโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ผูกพัน
 รวม 693 โครงการ 1 โครงการ 299 โครงการ 0 โครงการ
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 590150
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 680570
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 670180
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 1110510
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 980540
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 58050
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 530420
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 310240
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 700190
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 33030
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 0000
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 0100
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0000
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 450110