รายงานวางแผนโครงการ : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ หน่วยงาน ทุกประเภทกิจกรรมอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน
 รวม1112,343,754,420.00421,340,841,320.00691,002,913,100.00
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 50 856,023,400.00 3 149,739,500.00 47 706,283,900.00
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 4 52,560,600.00 3 47,001,000.00 1 5,559,600.00
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 6 160,106,400.00 6 160,106,400.00 0 0.00
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 11 130,190,700.00 11 130,190,700.00 0 0.00
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 7 124,326,200.00 5 110,202,100.00 2 14,124,100.00
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 24 512,039,800.00 8 473,464,300.00 16 38,575,500.00
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 9 508,507,320.00 6 270,137,320.00 3 238,370,000.00
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00