รายงานวางแผนโครงการ : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ หน่วยงาน ทุกประเภทกิจกรรมอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน
 รวม00.0000.0000.00
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00