รายงานวางแผนโครงการ : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ หน่วยงาน ทุกประเภทกิจกรรมอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน
 รวม2973,468,148,700.002653,071,211,400.0032396,937,300.00
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 8 162,183,500.00 0 0.00 8 162,183,500.00
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 53 516,435,000.00 53 516,435,000.00 0 0.00
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 38 670,000,000.00 37 667,500,000.00 1 2,500,000.00
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 28 265,176,500.00 27 261,386,500.00 1 3,790,000.00
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 42 496,499,400.00 40 492,499,400.00 2 4,000,000.00
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 22 229,181,600.00 21 222,161,500.00 1 7,020,100.00
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 36 278,756,300.00 19 155,877,000.00 17 122,879,300.00
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 9 79,960,000.00 9 79,960,000.00 0 0.00
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 22 124,300,000.00 22 124,300,000.00 0 0.00
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 9 117,000,000.00 9 117,000,000.00 0 0.00
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 4 291,840,400.00 2 197,276,000.00 2 94,564,400.00
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1 9,842,900.00 1 9,842,900.00 0 0.00
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 25 226,973,100.00 25 226,973,100.00 0 0.00