รายงานวางแผนโครงการ : รายงานสรุป

แบ่งตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานสรุปแบ่งตามหน่วยงานทั้งหมด : 14 หน่วยงาน
ลำดับ หน่วยงาน ทุกประเภทกิจกรรมอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน
 รวม8446,653,057,798.007266,504,567,898.00118148,489,900.00
1 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 64 369,712,200.00 42 358,929,500.00 22 10,782,700.00
2 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 91 562,221,798.00 75 536,315,998.00 16 25,905,800.00
3 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 78 769,241,900.00 66 744,240,300.00 12 25,001,600.00
4 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 126 996,271,800.00 117 991,320,200.00 9 4,951,600.00
5 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 122 874,456,600.00 98 823,448,300.00 24 51,008,300.00
6 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 66 522,126,100.00 66 522,126,100.00 0 0.00
7 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 74 427,374,800.00 69 423,107,200.00 5 4,267,600.00
8 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 31 338,315,000.00 31 338,315,000.00 0 0.00
9 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 99 910,336,000.00 85 908,519,700.00 14 1,816,300.00
10 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 33 256,491,700.00 33 256,491,700.00 0 0.00
11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 996,200.00 0 0.00 1 996,200.00
12 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 4 292,168,900.00 4 292,168,900.00 0 0.00
13 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 55 333,344,800.00 40 309,585,000.00 15 23,759,800.00