รายงานภาพรวม

1. สัดส่วนงบประมาณ

2. ร้อยละการเบิกจ่ายตามสัญญา

3. ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม

4. ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

5. สรุปการดำเนินงานและการเบิกจ่าย

6. ความพร้อมโครงการ

7. ความก้าวหน้าการลงทะเบียนโครงการ

8. สัดส่วนการกระจายของงบประมาณ