ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำแหล่งน้ำ
เนื่องจากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำจึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลในเชิงบูรณาการในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลในมิติต่างๆ จากแหล่งข้อมูลของหน่วยปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแนวทางเดียวกันในลักษณะข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์และแปลผล และมีข้อมูลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติประกอบในรายละเอียดที่เหมาะสม รวดเร็ว ให้สามารถค้นคืน และนำไปวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบที่ได้จากการปฏิบัติราชการ โดยสามารถสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการประเมินความคุ้มค่า ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร และรวมถึงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ส่งผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐบาล
รายงานระบบความก้าวหน้าโครงการ
Input ระบบความก้าวหน้าโครงการ